Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие по реда на § 9 от Преходни и заключителни разпоредби от Наредба № 7/2003 г., изм.2005 г., за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

РЕШЕНИЕ № 216

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/2003 г., изм. 2005 г., за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, определени в чл.73 ал.2 от същата Наредба, за одобряване частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване, кв.106 по плана на гр.Велико Търново за урегулиран поземлен имот ХVІІ – за жилищни нужди за жилищно, високоетажно свободно застрояване със следните показатели: плътност на застрояване - 80 %, кота корниз до 18,00 м (5 жилищни етажа плюс магазини), Кинт – 4,0, озеленяване - 20 % и подземно паркиране.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/