Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж.

 

РЕШЕНИЕ № 217

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от ЗОС във връзка с чл.111 от ЗС, чл.49, чл.51 и чл.54 ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.183 ал.3 от Закона за устройство на територията, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху съсобствен имот – УПИ ХІХ /урегулиран поземлен имот деветнадесет римско/ от строителен квартал 122 /сто двадесет и две/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 1 110 /хиляда сто и десет/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №2561/10.02.2005 г., за изграждане на девет броя гаражни клетки в съответствие с ПУП, в полза на лицата: Павлин Димитров Павлов, Пенка Любенова Димитрова-Славейкова, Йордан Иванов Андреев, Цветомир Павлов Георгиев, Тодор Иванов Янев, Калин Петров Гроздев, Даринка Стефанова Минчева, Кина Иванова Тодорова и Йордан Георгиев Вангелов, всички собственици на идеални части от земята и от правото на строеж върху нея, като на всеки от молителите се учредява по 2/11 идеални части от право на строеж за построяване на конкретна гаражна клетка съобразно одобрения ПУП.
  2. Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху съсобствен имот, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 363 /триста шестдесет и три/ лева за всеки от молителите.
  3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, молителите следва да заплатят стойността на учреденото право на строеж в размер на по 363 /триста шестдесет и три/ лева за всяка гаражна клетка, по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF. Всеки от молителите е длъжен да внесе 2% режийни разноски в размер на 7,26 лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 7,26 лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и да заплати стойността на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на ЗОС, ЗУТ и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/