Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 219

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със „Строителни изделия-94” ООД гр. Горна Оряховица, представлявано и управлявано от инж. Тодор Петров Тодоров, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение №505 от 19.09.2007 г. на ЕС по УТ/ чрез продажба на част от недвижим имот: общинско място с площ от 614 кв.м., представляващо част от УПИ ІІ „за гаражи”, актуван с акт за частна общинска собственост №4368/23.10.2007 г., попадащо в УПИ І „за обществено обслужване и жилищно строителство” от кв. 625 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, останалата част от който е собственост на „Строителни изделия-94” ООД, като преди сключване на окончателния договор по сделката молителят се задължава да заплати на Община Велико Търново стойността на общинския имот в размер на 90 872 /деветдесет хиляди осемстотин седемдесет и два/ лева без начислен ДДС, определена по пазарни цени след експертна оценка от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.
  2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/