Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” гр. Велико Търново за социална подкрепа и консултации на деца и младежи в риск от Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 22

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 9 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” в гр. Велико Търново, бул. „България” № 24, считано от 01.07.2008 година, като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността на деца и младежи в социално неравностойно положение на възраст от 0-25 години и техните семейства, с цел социална подкрепа, консултации и пълноценно социално включване в общността.
  2. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” в гр. Велико Търново с капацитет – 40 потребители и щатен персонал – 8 броя ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет № 926/29.12.2006 г.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” в гр. Велико Търново, считано от 01.07.2008 год. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/