Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на имот.

 

РЕШЕНИЕ № 222

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3 ал.2 т.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет,

1. Приема в полза на Община Велико Търново и дава съгласие да бъде съставен акт за общинска собственост за недвижим имот, получен като обезщетение за учредено право на строеж върху УПИ VІ от строителен квартал 236 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно договор, сключен между Община Велико Търново и “Илстрой” ЕООД на 25.04.2005 г., с обща разгъната застроена площ в размер на 4 196,02 кв.м. /съгласно ценообразуване, изготвено от “Инвестстрой-92” ЕООД/, представляващ, както следва:

На кота +2,85

- четири тенис-корта със ЗП в размер на 3 592 кв.м., включваща и трибуни;

- ел. табло със ЗП в размер на 17,31 кв.м.;

- склад под стълбището със ЗП в размер на 2,25 кв.м.;

- стая управител със ЗП в размер на 22,74 кв.м.;

- съблекалня 1, баня и тоалетна със ЗП в размер на 27,68 кв.м.;

- съблекалня 2, баня и тоалетна със ЗП в размер на 27,13 кв.м.;

- стая 2 със ЗП в размер на 28,13 кв.м.;

- коридор със ЗП в размер на 48,16 кв.м.;

- зала за билярд, кафе и преддверие със ЗП в размер на 124,12 кв.м.;

- зала боулинг със ЗП в размер на 250,42 кв.м.;

- склад 1 със ЗП в размер на 8,17 кв.м.;

- склад 2 със ЗП в размер на 7,09 кв.м.;

- стълбище 3 със ЗП в размер на 7,40 кв.м.;

На кота +6,00

- склад със ЗП в размер на 10,19 кв.м.;

- кафене със ЗП в размер на 12,15 кв.м.;

- тераса пред кафенето със ЗП в размер на 11,08 кв.м.;

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по съставяне на акт за общинска собственост за имота съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Новоприетите имоти да бъдат записани в активите на ОП „Спортни имоти”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/