Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Постъпили предложения от Изпълнителния директор на „Аркус” АД гр.Лясковец, Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар-Велико Търново” ЕООД и Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – АД за урегулиране на наемоотдаване между страните.

 

РЕШЕНИЕ № 223

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.1, чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32 и чл. 23, ал. 1, т.3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да сключи договор за отдаване под наем на заеманите от диспансера помещения на ул.„Бузлуджа” №1, съгласно АДС № 2238/12.03.1966г., предоставен от Областен управител, Област Велико Търново със заверка на 26.06.2000 г. с „Аркус” АД гр.Лясковец след извършване на ремонтните работи и настаняването на диспансера по т. 2.
  2. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 14, чл.17, във връзка с чл. 23, ал. 1, т.3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да сключи договор за наемни отношения с МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново за помещенията съгласно задание за проектиране и след завършване на ремонтните работи.
  3. Задължава Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решенията.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/