Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на участието на Община Велико Търново в „Ариел” ООД– гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 224

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 т. 2 и чл. 34 от НУУПСВОЧКТД, съгласно чл.125, ал.2 и ал.3 от Търговския закон, Великотърновски Общински съвет реши

 

1. Община Велико Търново прекратява участието си в търговско дружество с ограничена отговорност - „Ариел” ООД- гр. Велико Търново.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново на основание чл.125 ал.2 и ал.3 от Търговския закон, да уведоми с тримесечно писмено предизвестие Управителя на „Ариел” ООД- гр. Велико Търново, че Община Велико Търново прекратява участието си в дружеството.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/