Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на декларация.

 

РЕШЕНИЕ № 227

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

По повод извършените замени на общински гори в съседство с регулационните граници на Велико Търново, отписването на някои от тях от горския фонд и смяна на предназначението им в урегулирани поземлени имоти за застрояване, Великотърновския Общински съвет споделя тревогата на граждани и екологични организации за съхраняване на горските масиви около Велико Търново.

Общинските съветници се ангажират при обсъждане на тези въпроси да търсят възможности за съхраняване горите като цяло и на всяко отделно дърво.

Великотърновския Общински съвет призовава към разбиране на всички институции, които имат отношение по проблема, както и собствениците на гори, за разумно използване на горите по предназначение и за максималното им съхраняване.

Възлага на Кмета на Общината, в рамките на закона, особено прецизно да се провеждат процедурите по смяна предназначението на такива имоти и допускане строителство в тях.

Възлага на Постоянните комисии по Териториално и селищно устройство, по Общинска собственост и Земеделие, гори и опазване на околната среда до 15.07.2008 г. да внесат налагащите се промени в общинските наредби, с цел по-добро опазване и съхранение на горите, особено на тези, които са до регулация.

При разработването, обсъждането и утвърждаването на общия устройствен план на Община Велико Търново, съхраняването на горите да бъде приоритетен показател.

Възлага на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество и борба с корупцията засилен системен контрол върху действията по опазване съхранение на горите и зелените площи.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/