Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 12.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 249

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

 

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 10 на ул. „Д.Чоканов” № 2, вх.Б, в гр. В.Търново.
  2. Одобрява оценката на имота в размер на 22 513 лева .

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/