Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 12.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 250

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

 

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 2 на ул. „Краков” № 8, вх. В, в гр. В.Търново.
  2. Одобрява оценката на имота в размер на 18 792 лева .

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/