Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Общинския съвет за II –ро полугодие на 2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 255

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното решение

Приема график на заседанията си през II-рото полугодие на 2008 г., както следва:

 

Заседание 17.07.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1. Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за I – во полугодие на 2008 г.

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I – во полугодие на 2008 г. и всички неснети от отчет решения.

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2008/2009 г.

4. Доклад за резултатите от осъществен контрол за изпълнение на препоръките на Сметната палата, дадени при извършен одит на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти- частна общинска собственост.

5. Информация за състоянието на парковете и зелените площи на територията на Община Велико Търново.

 

Заседание 11.09.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1. Промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2. Информация за касовото изпълнение на бюджета за I-во полугодие на 2008 г.

4. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за I-во полугодие на 2008 г.

5. Информация за дейността на търговските дружества за I-во полугодие на 2008 г.

 

Заседание 09.10.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1 Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2008-2009 г.

2 Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново.

3 Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

4. Информация за дейността на сдружението на кметовете и кметските наместници и проблеми на населените места от общината.

5. Информация за съставянето на регистър на озеленените площи и на дълготрайните декоративни дървета и други съгласно чл. 63 от ЗУТ.

6. Информация за дейността на търговските дружества за деветмесечие на 2008 г.

 

Заседание на 13.11.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Общината за III-то тримесечие на 2008 г.

2. Отчет за дейността на Сдружението чисти селища.

3. Информация за усвояване на инвестиционен кредит за реализация на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура на гр. В. Търново”.

4. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 8 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината.

 

Заседание за 8-ми декември. Тържествено заседание.

1.Присъждане на Акедемичната награда на Община Велико Търново.

 

Заседание 18.12.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация 2008 г.

2. Определяне размера на такса битови отпадъци.

3. Приемане на График на заседанията на Великотърновски Общински съвет за I – во полугодие на 2009 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/