Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Стара планина-ВТ- в ликвидация” АД гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 259

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема за сведение Информация относно проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Стара планина-ВТ- в ликвидация” АД гр. Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/