Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“ на срочни депозити.

 

РЕШЕНИЕ № 26

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ и чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадените указания от Сметната палата, Великотърновски общинският съвет

 

  1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие в обслужващата банка на Община В. Търново 2 срочни депозита със средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“ при следните условия: 400 000 /четиристотин хиляди / лева на възобновяеми тримесечни депозити; 100 000 /сто хиляди/ лева на възобновяеми месечни депозити;с краен срок за прекратяване на депозитите - 31.12.2008 година.
  2. Възлага на Общинска агенция за приватизация преди сключването на договорите за откриване на депозитите да проведе преговори с обслужващата банка за постигане на преференциални за вложителя условия .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/