Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 261

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.2 и чл.37 ал.6 т.1 от ЗОС, чл. 54 ал.4 т.2 и чл.54 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж без търг или конкурс в полза на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” с адрес гр. София, бул. „Тотлебен” №34-а, представлявана от изпълнителния й директор, върху недвижим имот общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 153-а /сто петдесет и три, буква „а”/ по ПУП на гр.Велико Търново, ул. „Стара планина”, отреден „за детски дом”, актуван с АОС № 184/ 08.04.1996 г., за обект: „Разширение на съществуваща детска градина” с РЗП в размер на 657, 80 кв.м. съгласно представен идеен проект – част „Архитектура”.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по учредяване безвъзмездно право на строеж, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/