Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване допълнително право на строеж.

 

РЕШЕНИЕ № 262

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 38 ал. 2 от ЗОС, чл. 58 ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет,

  1. Дава съгласие да бъде сключен допълнителен договор и учредено допълнително право на строеж съгласно чл. 9, раздел ІІІ от Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 21.08.2007 г., в полза на „ИСМАР-05” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” № 24, представлявано от управителя Ружди Мустафа Хаджимустафа, с цел надстрояване на още един етаж на жилищна сграда за удовлетворяване на жилищните нужди на социално слаби граждани, като допълнителният етаж се състои от четири броя двустайни апартамента и е с обща застроена площ в размер на 251, 97 кв.м.
  2. В замяна на новопостроените обекти, приети в завършен вид, Община Велико Търново ще предаде на „ИСМАР-05” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №24, представлявано от управителя Ружди Мустафа Хаджимустафа, собствеността върху следните недвижими имоти:

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІХ от строителен квартал 151 по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 400 кв.м., отреден „за гаражи”, актуван с АОС № 2000/ 06.10.2003 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 379 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Картала”, с площ от 461 кв.м., отреден „за жилищно строителство”, актуван с АОС №1933/21.07.2003 г.

  1. Утвърждава експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ХІХ от кв. 151 – в размер на 113 600 лв. /сто и тринадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС или 137 251,52 лева /сто тридесет и седем хиляди двеста петдесет и един лева петдесет и две стотинки/ с начислен ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 379 – в размер на 101 420 лв. /сто и една хиляди четиристотин и двадесет лева/ без ДДС или 122 535, 64 лева /сто двадесет и две хиляди петстотин тридесет и пет лева шестдесет и четири стотинки/ с начислен ДДС.

  1. Прехвърлянето на собствеността върху имотите, изброени в т. 2, да стане след приемането от общинска администрация на напълно завършени и годни за обитаване жилища и след изготвяне на експертна оценка от лицензиран оценител на стойността на извършеното строителство. Разликата между стойността на строителството и стойността на общинските имоти да бъде внесена от молителя по сметка на Община Велико Търново.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване допълнително право на строеж върху общинските имоти съгласно действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/