Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Замяна на недвижими имоти.

 

РЕШЕНИЕ № 263

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 40 ал.1 от ЗОС и чл. 46 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие за замяна на недвижим имот, представляващ ПИ № 3728 от строителен квартал 548 по плана на гр.Велико Търново, с площ от 1 390 кв.м., собственост на Георги Вълев Вълев от с. Арбанаси, срещу общински недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ от строителен квартал 330 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 844 кв.м., отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС №4343 от 29.08.2007 г.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по подготовката на замяната на имотите и на основание чл. 46 ал. 2 от НРПУРОИ да внесе на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет предложение за решение, което да съдържа:

- Цената на всеки от имотите, предмет на замяната;

- Документите, удостоверяващи правото на собственост;

- Разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане;

- Размерът на режийните разноски, таксите и дължимият данък, които се заплащат от лицето, с което се извършва замяната;

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/