Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на имот, находящ се в гр.Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, ет. 3.

 

РЕШЕНИЕ № 265

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ, чл. 5 от Закона за общинския дълг и чл. 10 от ЗПСК, във връзка с Раздел VI, мл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет

1. Утвърждава постигнатата договореност и дава съгласие Община Велико Търново да закупи правото на собственост върху недвижим имот, с административен адрес град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, а именно: 1/4 (една четвърт) идеална част от Урегулиран поземлен имот ІІ-7321 (втори за седем хиляди триста двадесет и едно), в стр. кв. 71 (седемдесет и едно) по ПУП на град Велико Търново, отреден „за обществено обслужване”, целият с площ 358,72 (триста петдесет и осем цяло и седемдесет и две стотни) кв. м., при граници : изток – УПИ І -7320- „за административно обслужване” от кв. 71, запад – стъпаловидна улица, север – улица „Панайот Ангелов” и юг – пл. „Майка България” и от построената в този имот масивна сграда, на четири етажа, само: Целия трети етаж, представляващ обособен обект „офис сграда” (съгласно одобрен на 09.05.2008 г. от главния архитект на Община В. Търново инвестиционен проект за промяна предназначението и издадено от главния архитект на Община В. Търново разрешение за строеж № 348/ 28.05.2008 г.), с обща застроена площ 287,24 (двеста осемдесет и седем цяло и двадесет и четири стотни) кв. м., със самостоятелен вход откъм улица „Панайот Ангелов”, който обособен обект включва: три канцеларии, канцелария с помещение за архив, канцелария и офис с общо входно антре, ниша (бившо складово помещение, включващо и площта от 9,60 кв. м., приобщени към заседателна зала на Община В. Търново), гардероб (склад), две тоалетни с входни антрета, помещение за бюфет и коридор, с обща за тези части застроена площ 260,84 кв. м., три тераси – съответно югозападна, със застроена площ 9.01 кв. м., югоизточна, със застроена площ 2,12 кв. м. и северна (към самостоятелния за етажа вход), със застроена площ 15,27 кв. м., заедно със съответстващите на застроената площ на този обособен обект идеални части от общите части на сградата, при цена от 1700 (хиляда и седемстотин ) евро / кв.м. или общо за сумата 488 308 (четиристотин осемдесет и осем хиляди триста и осем ) евро.

2. Необходимите средства в размер на левовата равностойност по фиксинг на БНБ на 488 308 евро да бъдат осигурени както следва:

2.1 850 000 лв. от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” под формата на безлихвен заем.

2.2 105 048 лв. от собствени бюджетни средства, както и всички разноски по сключване на сделката /нотариални такси, такси за вписване, местнен данък и други/.

3. Заемът в размер на 850 000 лв.от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 3 месеца от датата на усвояване и възстановен на равни вноски до 25.12.2008 г.

4. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извърши всички правни действия по придобиване на имота при спазване разпоредбите на действащо законодателство на Република България.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/