Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 266

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 33 /тридесет и три/ кв.м., актувано с АОС № 4459/03.04.2008 г., представляващо 33/ 1180 идеални части от УПИ І-490 /урегулиран поземлен имот едно римско четиристотин и деветдесет арабско/, попадащ в строителен квартал 3 /три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Снежанка Григорова Пушкарова с адрес с. Беляковец, община Велико Търново.
  2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 90 /деветдесет/ кв.м., актувано с АОС №4457/31.03.2008 г., представляващо 90/590 идеални части от УПИ Х-490 /урегулиран поземлен имот десет римско четиристотин и деветдесет арабско/, попадащ в строителен квартал 3 /три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Снежанка Григорова Пушкарова с адрес с. Беляковец, община Велико Търново.
  3. Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 33 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 594 /петстотин деветдесет и четири/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 11,88 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 11,88 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, по сметка на Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/