Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново с не парична вноска.

 

РЕШЕНИЕ № 267

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и чл. 148, ал. 1, т.1 от ТЗ и чл.18, т.7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Увеличава капитала на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново с не парична вноска представляваща поземлен имот № 3873 от квартал 16 „малък триъгълник” с площ 11 365кв.м. попадащ в УПИ І с данъчна оценка 184 798.31лв. по АЧОС № 4502 на стойност 184 798.31лв. и парична вноска 1.69 лв. Капитала на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново се увеличава, чрез увеличаване на дяловете от 16 000 дяла по 10лв. всеки, на 34 480 дяла по 10лв. всеки.
  2. Възлага на Управителя на „Благоустройство” ЕООД гр.Велико Търново, Главен счетоводител на Община Велико Търново и Н-к отдел „Общинска собственост” да предприемат необходимите действия по предаване и приемане на собствеността, актуализиране на счетоводните си баланси и вписване на промените във ВТОС.

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/