Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредителен акт на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 269

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 114, ал. 3, чл. 119, ал. 4 и чл. 137 от ТЗ и чл.11 и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. приема Учредителен акт на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново.
  2. Възлага на Управителя на „Благоустройство” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по пререгистрацията на „Благоустройство” ЕООД гр.Велико Търново.

 

 

Приложение: Учредителен акт на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/