Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Актуализация на Правилник за дейността на общинската агенция за приватизация

 

РЕШЕНИЕ № 27

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.37,ал.1,т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет ,на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация , решение № 7 / 26.11.2007 г. на Великотърновски общински съвет и във връзка с чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски Общински съвет

1. Изменя и допълва Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва :

- в чл.2 ,ал. 3

Било : (3) Функциите на Общинската агенция за приватизация се определят с този Правилник и приети от Общинския съвет специализирани наредби .

Става: (3) Функциите на Общинската агенция за приватизация се определят с този Правилник и приети от Общинския съвет специализирани наредби, методики и правила.

- в чл. 5, т. 1

Било : 1. Приоритетите в дейността на общинската приватизация за съответния годишен период .

Става : 1. Приоритетите в дейността на общинската приватизация за съответния годишен период и списък на подлежащите на приватизация обекти.

- в чл. 7,ал. 1

Било : (1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от Общинския съвет и се състои от 9 члена , от които се определя председател и секретар .

Става : (1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от Общинския съвет и се състои от 7 члена , от които се определя председател и секретар .

- в чл. 7, ал. 3

Било: (3) Председателят на НСП.

Става : (3) Председателят на НСПСК .

- в чл. 8 , ал. 2, 3, 5 и 6

Било : (2) Извънредни заседания се свикват по решение на председателя на НСПСК или по писмено искане на най-малко на четирима от членовете на Надзорния съвет. В този случай членовете на НСПСК се уведомяват от Об АП за датата, часа и проекта за дневен ред на заседанието, от предишния работен ден.

(3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по- горе ред и на тях присъствуват пет или повече от членовете му .

(4) От страна на общинската администрация и ОбАП в заседанията на НСП участвуват: зам. кмет, изп. директор и юрист на ОбАП, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира заседанията и води протокол.

(5) Протоколите от заседанията се подписват от присъствувалите членове на НСП

(6)Протоколите от заседанията на НСП, както и всички материали, свързани с вземането на решения се водят и съхраняват от техническия секретар на Надзорния съвет. Копие от протоколите и препис-извлечение от решенията на НСП се предават в деловодството на Общинския съвет

Става : (2) Извънредни заседания се свикват по решение на председателя на НСПСК или по писмено искане на най-малко на трима от членовете на Надзорния съвет. В този случай членовете на НСПСК се уведомяват от Об АП за датата, часа и проекта за дневен ред на заседанието, от предишния работен ден.

(3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по- горе ред и на тях присъствуват четири или повече от членовете му .

(4) От страна на общинската администрация и ОбАП в заседанията на НСП участвуват: зам. кмет и/или директор дирекция, изп. директор и юрист на ОбАП, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира заседанията и води протокол.

(5) Протоколите от заседанията се подписват от присъствувалите членове на НСПСК .

(6)Протоколите от заседанията на НСПСК, както и всички материали, свързани с вземането на решения се водят и съхраняват от техническия секретар на Надзорния съвет. Препис-извлечение от решенията на НСПСК се предават в деловодството на Общинския съвет и общинската администрация.

- чл. 9 , ал. 2

Било: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували пет или повече от членовете му.

Става: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували четири или повече от членовете му.

- в чл.10, т.2 и т. 8

Било 2. Предлага на Общинския съвет становище за приоритетите за приватизацията в общинската собственост

8. Одобрява приходите и разходите на ОбАП по фонд „ Разходи за приватизацията “ и контролира изпълнението им във връзка с приетата годишна план сметка;

Става : 2. Предлага на Общинския съвет становище за приоритетите за приватизацията в общинската собственост и списък на подлежащи на приватизация обекти за съответната година;

8. Одобрява план-сметка за приходите и разходите на ОбАП по фонд „ Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол “ и контролира изпълнението им във връзка с приетата от Общинския съвет годишна план сметка;

- в чл. 12 , ал. 5

Било : (5). Извършва предвиденото по ЗПСК разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Разходи за приватизацията " съгласно одобрена план - сметка и по начин, определен в Наредбата за формиране и управление на приходите;

Става : (5). Извършва предвиденото по ЗПСК разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол " съгласно одобрена план - сметка и по начин, определен в Наредбата за формиране и управление на приходите;

- в чл. 12 , създава се нова ал. 10

ал. 10(нова) Поддържа публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост в община Велико Търново.

- в § 1 ал. 4

Било : (4) За участието си в заседание членовете на Надзорния съвет и лицата по чл. 8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел "Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г." ,а председателят на НСПСК - същото увеличено с коефициент 1,5 .Необходимите средства се осигуряват от сметката „Разходи за приватизацията “

Става : (4) За участието си в заседание членовете на Надзорния съвет и лицата по чл. 8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел "Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г. " , а председателят на НСПСК - същото увеличено с коефициент 1,5 .Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“;

- в § 4

Било : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г. и № 19/ 18.12.2003 г. на Общинския съвет.

Става : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/ 18.12.2003 г. и решение № 27/ 20.12.2007 г.на Великотърновски общински съвет.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/