Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредителен акт на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 272

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 114, ал. 3, чл. 119, ал. 4 и чл. 137 от ТЗ и чл.11 и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Приема Учредителен акт на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново.
  2. Възлага на Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново да предприеме необходимите действия по пререгистрацията на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново.

 

Приложение: Учредителен акт на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/