Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 03.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на цените на превоз на пътници в градски и междуселищни превози.

 

РЕШЕНИЕ № 273

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Отхвърля предложението на Кмета и го задължава на базата на предоставената му информация и икономическите обосновки от превозвачи и Общинска администрация, да определи цената на билетите за пътническия автотранспорт в Община Велико Търново.

Препоръчва да се съобрази с цените в съседните областни градове към момента – Габрово, Русе, Плевен, и Шумен, където те са 70 стотинки.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/