Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 03.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Единадесети Международен Фолклорен Фестивал.

 

РЕШЕНИЕ № 275

 

На основание чл. 21., ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

  1. Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Единадесети Международен Фолклорен Фестивал – Велико Търново за периода от 19.07.2008 г. до 02.08.2008 г. в размер до 100 000 /сто хиляди/ лева.
  2. Дава съгласие размерът на един храноден и нощувка на един участник в Единадесети Международен Фолклорен Фестивал – Велико Търново за периода от 19.07.2008 г. до 02.08.2008 г. да е до 53,00 лева, но не повече от 100 000 лева общо.
  3. Цялостната организация по провеждането и контрола от страна на Община Велико Търново да бъде възложена на Общинското дружество „Царевград Търнов” ЕООД, чрез сключване на договор.
  4. Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция “Култура” при Община Велико Търново като разходи по прояви в “Културен календар” на Община Велико Търново за 2008 г.
  5. След провеждане на фестивала кмета на Община Велико Търново да представи пред Великотърновски общински съвет Отчет за постигнатите резултати и окончателните разходи.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/