Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 278

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет ,

Приема Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2008 г.

 

Приложение: Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2008 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/