Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета с период на действие 2008 – 2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 280

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.40, ал.1, § 4 от ПРЗ на Закона за защита на животните, Великотърновски Общински съвет

Приема предложената програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета с период на действие 2008 – 2011 г.

 

Приложение: Програма.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/