Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Включване в годишния план за 2008 година и откриване на процедура за приватизация на обособени обекти от „Благоустройство” ЕООД-В.Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 283

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 2 и чл.32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

  1. Включва в годишния план за приватизация за 2008 г. и открива процедура за приватизация на обособени обекти, със стопанско предназначение, представляващи: „Асфалтова база” в землището на с. Хотница и „Бетонов център – гр.В. Търново” - части от дълготрайните материални активи на „Благоустройство” ЕООД – В.Търново.
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обособените обекти, сключването на договор за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/