Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на приложение № 3 от Годишния план за приватизация за 2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 284

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , чл. 6, ал. 2 от ЗПСК , чл. 10, т. 3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет

  1. Изважда от т.1 на Приложение 3 към Годишния план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2008 година на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД .
  2. Създава нова т. 4 в Приложение 3 от Годишния план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2008 година със следния текст :

„т.4. „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на вземане на решението - поради съществуващи законови ограничения за приватизация на здравни заведения за болнична помощ и кандидатстването на дружеството с инвестиционен проект „Реконструкция и изграждане на високоенергиен лъчетерапевтичен комплекс в съответствие с националните медицински стандарти и изисквания на ЕС” по Оперативна програма „Регионално развитие”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и национално съфинансиране .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/