Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново по проект „Устойчиво управление на градския трафик във Велико Търново” по обявена процедура за набиране на проектни предложения от Фламандския фонд.

 

РЕШЕНИЕ № 286

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да участва с проектно предложение за финансиране от Фламандския фонд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/