Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново по проект „Устойчив градски туризъм – стратегии за съхранение и реставриране на културно-историческо наследство” по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C.

 

РЕШЕНИЕ № 287

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да участва с проектно предложение по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C.

 

Допълва списъка с обект „Голямото лако” – Ранновизантийски резервоар в землището на с. Арбанаси.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/