Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Откриване производство по отчуждаване на Поземлен имот № 5438 кв.358 и Поземлен имот № 5439 кв.359, предвидени за изграждане на благоустройствени мероприятия и улична регулация – публична общинска собственост по подробния устройствен план на гр.Велико Търново Ж. К. “Бузлуджа”.

 

РЕШЕНИЕ № 29

 

На основание чл. 21,ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 205, ал.1 т.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за обезщетяване на собствениците – Елисавета Владимирова Рашева, Иван Владимиров Рашев и Мария Владимирова Рашева, съгласно нот.акт №101 т.3 дело №1456/1994г. за Поземлен имот №5438 кв.358, като част от имота попада в обсега на улична регулация, а друга част в УПИ VІ – за озеленяване с обща площ 783 кв.м и за Поземлен имот №5439 кв.359, попадащ в обхвата на улица с ОКОК 8249-8159-8478-8479 и друга част в УПИ VІ – за озеленяване с обща площ 541 кв.м, мероприятия /публична общинска собственост/, както следва:

1. Размерът на дължимото обезщетение за Поземлен имот №5438 кв.358 с площ 783 кв.м, е на обща стойност 62 640.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

2. Размерът на дължимото обезщетение за Поземлен имот №5439 кв.359 с площ 541 кв.м, е на обща стойност 43 280.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/