Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 290

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на част от общински имот, за който е съставен акт за частна общинска собственост №4461/08.04.2008 г., а именно: помещение - горивно стопанство със самостоятелен вход от запад, със застроена площ в размер на 53,54 кв.м., заемащо югозападната част от първия етаж на западен корпус на бивша детска градина „Славейче”, находяща се на ул. „Симеон Велики” № 7, жк „Колю Фичето”, гр. Велико Търново, заедно с отстъпено право на строеж от 61,96 кв.м. върху земя общинска собственост – новоурегулиран УПИ Х от строителен квартал 232 по плана на града и с 25,51% идеални части от общите части на сградата, представляващи 8,42 кв.м.; в полза на ЕТ „СТИЛ-М-МАРИЯ ЛАЗАРОВА” Велико Търново, представлявано от Мария Лазарова, собственик на част от останалата част от сградата.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинския имот, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 30 171 /тридесет хиляди сто седемдесет и един/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 603,42 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 603,42 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/