Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 292

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 4 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинско място с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м., актувано с АОС №4497/ 19.05.2008 г., представляващо 180/1000 идеални части от новообразуван УПИ Х-6 /урегулиран поземлен имот десет римско за имот шест/, срещу част от имот пл.№ 6 /шест/ с площ от 10 /десет/ кв.м. попадаща в улична регулация, в строителен квартал 6 /шест/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, собственост на Лальо Боянов Лалев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Твер” №13.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинския имот, в размер на 3 240 лева /три хиляди двеста и четиридесет лева/, и експертната оценка на частния имот, в размер на 180 лева /сто и осемдесет лева/, и двете изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати следните суми: разликата в стойността на двата имота, определена след начисляване на дължимия ДДС; ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 64,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 64,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/