Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка съгласно Решение №152/2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 294

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от ЗОС и чл.46 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Утвърждава експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново, на апартамент, предоставен в резултат на одобрена замяна в полза на Община Велико Търново от Севда Христова Иванова с адрес гр. Велико Търново, ул. „България” № 21 В, представляващ: апартамент № 4, на І-ви етаж, , вход „Б”, десен двустаен, от жилищен блок ЕЖБ 76, находящ се на ул. „Филип Симидов” №3; със застроена площ в размер на 64,50 кв.м., състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня, тоалетна, килер, коридор и две тераси; избено помещение № 20 с полезна площ от 3,21 кв.м.; 1,6700% идеални части от сградата; отстъпено право на строеж съобразно застроената площ на апартамента и припадащата се площ от общите части на сградата, построена върху общинска земя – УПИ ІІ от строителен квартал 355 по плана на гр. Велико Търново; в размер на 61 063 лева /шестдесет и една хиляди шестдесет и три лева/.
  2. Община Велико Търново не дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на замяната. Молителят е длъжен да заплати стойността на начисления ДДС върху стойността на земята, в размер на 31 854,60 лева, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят следва да внесе 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 3 188,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД, както и 2% местен данък върху по–голямата стойност, в размер на 3 188,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново, както и да заплати стойността на експертните оценки на имотите, в размер на 780 лева по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по извършване на замяната в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/