Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Конкурс за учредяване право на строеж.

 

РЕШЕНИЕ № 295

 

  1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет отменя свое Решение № 780 по протокол № 45 от 28.12.2005 г.
  2. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет отменя т. 2, т. 3 и т. 4 от свое Решение № 638 по протокол № 38 от 04.08.2005 г.
  3. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл.54 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се организира и проведе конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІІІ /осем римско/ от строителен квартал 98 /деветдесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, отреден “за обществено обслужване”, с площ от 6 235 /шест хиляди двеста тридесет и пет/ кв.м., актуван с АОС №2981/16.06.2005 г. Правото на строеж да бъде отстъпено при обезщетение не по-малко от 20 % в полза на Община Велико Търново.
  4. Великотърновски Общински съвет утвърждава следните условия при провеждане на конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІІІ /осем римско/ от строителен квартал 98 /деветдесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, отреден „за обществено обслужване”, с площ от 6 235 /шест хиляди двеста тридесет и пет/ кв.м., актуван с АОС №2981/16.06.2005 г.:

4.1. Задължително условие:

Съгласуван от Главния архитект на Община Велико Търново, комплексен проект по реда на чл. 150 от ЗУТ, което включва изработване на подробен устройствен план за застрояване и идеен инвестиционен проект, съдържащ сграда – летен театър с минимум 2000 /две хиляди/ седящи места, подземен паркинг с минимум 300 паркоместа и изключващ жилищно строителство. Проектът да осигурява възможност за пълноценно използване на летния театър като многофункционален развлекателен комплекс. Главния архитект да бъде подпомогнат в своето решение от специализиран разширен Експертен съвет по устройство на територията.

4.2. Приоритетни условия:

4.2.1. размер и условия на обезщетението в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 20 % от РЗП на обекта;

4.2.2. срок за осъществяване на строителството;

4.2.3. документи, доказващи финансовата стабилност на кандидатите, изразяваща се в собствен капитал не по-малък от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева;

4.2.4. референции, доказващи опита на кандидатите в изграждане и управление на обществено-обслужващи комплекси, в т.ч. строителни разрешения и снимков материал от реализирани от кандидата обекти;

4.2.5. гаранционна депозитна вноска в размер на 1 000 000 /един милион/ лева за участие в конкурса. Половината от гаранционната вноска на спечелилия конкурса участник /петстотин хиляди лева/ остава в полза на Община Велико Търново при неизпълнение на конкурсните условия;

4.3. Общи условия:

4.3.1. кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново;

4.3.2. представяне на предложения със социална значимост за региона;

4.3.3. представяне на програма за разкриване на работни места.

 

  1. Възлага на Кмета на на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по организиране и провеждане на конкурса съгласно разпоредбите на глава VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в съответствие с изискванията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/