Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за промяна височината на новоизграждащи се жилищни обекти в УПИ ХІІІ – за жилищни нужди от кв.106 по плана на гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 296

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.1 1 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/2003 г., изм.2005 г, за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, определени в чл.73 ал.2 от същата Наредба, за завишаване височината на новоизграждащи се жилищни обекти в УПИ ХІІІ – за жилищни нужди от кв.106 по плана на гр.Велико Търново от 12,00 м на 18,00 м (до кота корниз) на северните фасади спрямо улица с ОК ОК 584а-584б-584в-584г-584д-584е-584ж-584з-584и-860г по плана на гр.Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/