Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промяна статута на имот общинска собственост и отдаването под наем на част от него

 

РЕШЕНИЕ № 298

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 2 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Обявява за публична общинска собственост имот, актуван с АОС № 528/ 12.03.1999 год., намиращ се в кв. 100, в землището на с. Шемшево, отреден за озеленяване, с площ от 22 450 кв.м.
  2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски общински съвет дава съгласие част от имот публична общинска собственост, намиращ се в с. Шемшево, кв. 100, представляващ част от парцел, с площ 1000 кв.м да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години за изграждане на игрище за пейнтбол.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия за провеждане на търг при начална тръжна цена 80,00 лв. месечно и спазване на нормативните изисквания.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/