Препис-извлечение от Протокол № 2

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 08.11.2007 година.

 

ОТНОСНО: Избор на работна комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

Избира Комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет и на неговите комисии от 13 члена:

Г-н Христо Христов – председател;

Г-н Георги Стефанов – член;

Г-н Драгни Драгнев – член;

Г-н Богдан Ковачев – член;

Г-н Пламен Легкоступ – член;

Г-н Стефан Стоянов – член;

Г-н Исмаил Хаджимустафа – член;

Г-н Гани Пантилеев – член;

Г-н Милен Михов – член;

Г-н Пламен Петров – член;

Г-н Евгени Стоев – член;

Г-н Станислав Рашков – член;

Г-н Румен Димитров – член.

 

ВЯРНО:

            / Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /Христо Христов/