Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 300

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.1 от ЗОС и чл. 54 ал.1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде обявен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя с цел изграждане на помещение с обществено-обслужващи функции със застроена площ в размер на 151,50 кв.м. в подблоково пространство, попадащо в строителен квартал 231 по ПУП на гр. Велико Търново, „Колю Фичето”, ул. „Симеон Велики” №8.
  2. Утвърждава експертната оценка на стойността на възмездното право на строеж, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 23 100 /двадесет и три хиляди и сто/ лева.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за учредяване възмездно право на строеж при условия и ред, съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при начална конкурсна цена, равна на експертната оценка.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/