Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип”- за деца от 3 – 18 години в социален риск гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 301

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18 години в социално неравностойно положение в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.
  2. За социалната услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18 години се предоставя имот на ул. „Любен Каравелов” № 26 в гр. Велико Търново, собственост на Сдружение „SOS Детски селище България”.
  3. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18 години в гр. Велико Търново с капацитет – 8 потребители и щатен персонал – 6 броя ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет, считано от 01.08.2009 г.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Общински съвет Велико Търново за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3 – 18 години в социален риск в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/