Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Относно удължаване на срокът за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 302

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Удължава Договора за управление на Д-р Румяна Георгиева Съботинова , живуща в гр.Велико Търново, ул. „Полтава”, № 5, вх. В, ЕГН 5812284030, л.к № 114107578/ 27.07.2001, МВР – Велико Търново, за Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД – Велико Търново за срок от 3(три) години, считано от 01.10.2008г. до 01.10.2011г. включително.
  2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/