Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007г.на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2007 г.

 

РЕШЕНИЕ № 310

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема годишния финансов отчет на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД– гр. Велико Търново за 2007 г.
  2. Отменя т. 3 от Решение № 174/ 15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.
  3. Реализираната печалба от дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2007 г. в размер на 5 000 лв. (пет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.
  4. Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/