Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2008 – 2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 318

 

На основание чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите, Великотърновски Общинския съвет

Дава съгласие за отоплителния сезон 2008/2009 година да бъдат добити по такса на корен, дърва за огрев от общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект и план -извлечение за промяна вида и интензивността на сечта по списък на домакинствата, в следните населени места:

 

 

№ по ред Кметство № имот по КВС Подотдел по ЛУП Площ на подотдела

/ха/

Вид гора Запас м3/ха Общ запас /м3/ Предвидено ползване по ЛУП /м3/ Предвидено ползване /простр. м3/
1. Капиново 000290 201г 5,4 изд. 59 350 50 108,5
    000812 201в 0,7 изд. 105 80 - -
    229003 211з 15,6 шир. 182 3 260 495 1 074,2
      211к 8,1 изд. 102 930 225 488,2
2. Миндя 000434 222г 2,3 изд. 39 100 - -
    101010 234в 2,6 игл. 230 690 170 368,9
    220017 226с 6,8 изд. 123 940 245 531,6
3. Пчелище 208032 185е 22,8 шир. 264 6 920 1 040 2 256,8
    213001 510г 6,3 рек. 32 230 230 500,7
    214001 180а 26,0 изд. 175 5 230 530 1 150,1
4. Церова кория 218001 222п 4,4 изд. 152 760 205 444,8
  Всичко:             3 190 6 923,8

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/