Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново за финансиране по проект Транснационална Програма за Сътрудничество в Югоизточна Европа, Приоритетна Ос 2: „Опазване и възстановяване на околната среда”, Дейност 2.3: „Подпомагане на сътрудничеството в управлението на природните ресурси и защитени територии”.

 

РЕШЕНИЕ № 319

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Транснационална Програма за Сътрудничество в Югоизточна Европа, Приоритетна Ос 2: „Опазване и възстановяване на околната среда”, Дейност 2.3: „Подпомагане на сътрудничеството в управлението на природните ресурси и защитени територии” със следния проект:

„Зелена инфраструктура и Екологична Мрежа в Източни Балкани”

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/