Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 32

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие общинско място с площ от 109 кв.м., представляващо част от улична регулация, което съгласно ЧИ на ПУП – ПР попада в УПИ ІІ-1661 от кв. 76 по РП на с. Самоводене, община Велико Търново, собственост на Надка Василева Иванова от с. Самоводене, да бъде обявено за частна общинска собственост.
  2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Надка Василева Иванова от с. Самоводене, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение №369 от 11.07.2007 г. на ЕС по УТ/ чрез продажба на част от недвижим имот: общинско място с площ от 109 кв.м., представляващо част от улична регулация спрямо улица с ОК-ОК №№148-291-290-289, попадащо в УПИ ІІ-1661 от кв. 76 по РП на с. Самоводене, Община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Надка Василева Иванова, като преди сключване на окончателния договор по сделката молителят се задължава да заплати на Община Велико Търново стойността на общинския имот в размер на 981 /деветстотин осемдесет и един/ лева без начислен ДДС, определена по пазарни цени след експертна оценка от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.
  3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/