Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

РЕШЕНИЕ № 325

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

В чл. 2 ал. 1 се създава т.1 със следния текст: „Публична общинска собственост са имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение, включващи: зелени площи, спортни и детски площадки, паркове, гробищни паркове, язовири, рибарници.”

В чл. 2 се създава нова ал.8 със следния текст: “Решенията за промяна в характера на собствеността от публична в частна се приемат с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, а решенията за промяна в характера на собствеността от частна в публична – с мнозинство повече от половината от общия им брой.

В чл. 2 - ал.8 става ал.9.

 

Създава се нов чл.2а със следния текст:

/ал.1/ Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет;

/ал.2/ Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго.

/ал.3/ Кметовете и кметските наместници на населени места в Общината управляват с грижата на добър стопанин имотите и вещите общинска собственост, намиращи се на територията на населеното място. При продажба или отдаване под наем на имоти, управлявани от кметовете на кметства, не по-малко от 30% от средствата, придобити от продажбата или отдаването под наем, се превеждат по сметка на кметството по местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от местно значение, определени от общинския съвет. Кметовете на кметства или определени от тях служители могат да бъдат включвани в състава на комисиите по провеждане на търгове или конкурси, касаещи имоти на територията на населеното място.

/ал.4/ Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 4. други данни, определени от общинския съвет.

/ал.5/ В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. други данни, определени от общинския съвет.

/ал.6/ Стратегията по ал. 4 и програмата по ал. 5, както и промените в тях се обявяват на населението чрез поставяне на таблото за обяви и публикуване на интернет страницата на общината.

В чл. 11 ал. 9 изречение последно отпада.

Текстът на чл. 13 ал. 1 т.1 добива следния вид: “Публичен търг или публично оповестен конкурс.”

В чл. 16 се създава нова ал. 2 със следния текст: „По този ред на търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.”

В чл. 16ал.2 става ал.3, а ал.3 става ал.4.

В чл. 38 се създават нови ал.2 и ал.3 със следния текст:

/ал.2/ Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени от оценител на имоти. Оценките не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждане на търгове и конкурси се утвърждават от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от утвърдените.

/ал.3/ В Общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имота според акта за общинска собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:

 1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;
 2. начинът за разпореждане – чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;
 3. насрещната страна по сделката;
 4. други данни, характеризиращи сделката.

Текстът на чл. 39 ал. 1 добива следния вид: „Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.”

Текстът на чл. 39 ал. 4 добива следния вид: „Началната тръжна цена се определя от оценител на имоти.”

Създава се нов чл. 39а със следния текст:

/ал.1/ Продажбата може да бъде извършена без търг или конкурс след решение на общинския съвет:

1. между общината и държавата или между общини;

когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон;

/ал.2/ Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти. Въз основа на решението на общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.”

Текстът на чл. 42 ал. 1 добива следния вид: “ Решение за продажбата на недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост се взема от Общинския съвет, когато с влязъл в сила ПУП е предвидено създаването на УПИ, в който се заемат придадени поземлени имоти – частна общинска собственост или части от тях, при направено искане от другия собственик на УПИ на цена, определена от оценител на имоти.”

Текстът на чл. 44 ал. 2 добива следния вид: „Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти. Въз основа на решението на общинския съвет Кметът на общината сключва договор.”

 

; Текстът на чл. 46 добива следния вид:

/ал.1/ Замяната на имот частна общинска собственост, на право на строеж върху имот частна общинска собственост или на право на строеж в полза на Общината с имот или право на строеж – собственост на държавата, на физически или юридически лица, може да се извършва по инициатива на Общината или по писмено предложение на заинтересованите лица, в съответствие със Стратегията и годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.

/ал.2/ Замяна по ал.1 може да се извърши:

 1. при прекратяване на съсобственост между Общината и трети лица;
 2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;
 3. между Общината и друга община или между Общината и държавата;
 4. в други случаи, определени в закон.

/ал. 3/ В случаите по ал.2 след писмено предложение за замяна от едната страна към другата, съдържащо описание на предлаганите за замяна имоти или вещни права, и след постигане на съгласие, Кметът на Общината внася предложение за замяна в Общински съвет.

/ал.4/ Отдел „Общинска собственост” изготвя обявление за всеки имот, за който е постъпило предложение за замяна. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се публикува в интернет страницата на Общината и се поставя на определеното място в сградата на Общината.

/ал.5/ Предложенията до общинския съвет се внасят от Кмета на Общината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението. Когато в този срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет.

/ал.6/ Предложенията до общинския съвет задължително съдържат:

 1. мотиви за извършване на замяната;
 2. цената на всеки от имотите, предмет на замяната;
 3. документи, удостоверяващи правото на собственост;
 4. разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане;

размерът на режийните разноски, такси и дължим данък, които се заплащат от лицето, с което се извършва замяната.

/ал.7/ Решенията за извършване на замяна се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците;

/ал.8/ В 14-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед за замяна, в съответствие с решението.

/ал.9/ Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК

/ал.10/ В едномесечен срок от влизане на заповедта в сила, лицето, с което се извършва замяна заплаща всички разлики в стойността на имотите, необходимите данъци, такси и режийни и изпълнява други условия на заповедта, ако има такива.

/ал.11/ В 7-дневен срок от изпълнението на разпоредбите на предходната алинея, Кметът на Общината сключва договор за замяна.

/ал.12/ Неизпълнението на задължението по /ал.10/, на лицето, с което се извършва замяната може да бъде повод за неподписване на договор и прекратяване на процедурата.

/ал.13/ Ако в заповедта на Кмета по /ал.3/ има предварително уговорени и записани условия, които не могат да бъдат изпълнени в едномесечен срок, то договорът по /ал.6/ се сключва, като в него се записват задълженията на приобретателя и сроковете за тяхното изпълнение.

/ал.14/ Фактическото предаване на имотите става с протокол-опис по образец, утвърден от Кмета на Общината, след отписването на общинския имот от актовите книги.

Текстът на чл. 47 добива следния вид:

/ал.1/ Не се допускат замени:

1.когато имотите, собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;

2.на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по чл.46 ал.2 т.2;

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;

4.в други случаи, определени в закон.

Текстът на чл. 48 добива следния вид: „Начините и сроковете на плащане на разликите в стойностите на заменяните имоти, се извършват съгласно решението на Общинския съвет по чл. 46 ал. 7”.

Текстът на чл. 54 ал. 3, изречение първо добива следния вид: „Приобретателят на възмездното право на строеж се определя чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.”

Текстът на чл. 54 ал. 4 т.1 добива следния вид: „лица с установени жилищни нужди, жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и ред, определени в наредбата по чл. 45 а, ал. 1 от ЗОС – за строеж на жилищна сграда върху имоти частна общинска собственост, отредени за социални жилища;”

Текстът на чл. 56 ал. 4 добива следния вид: „Началната тръжна цена се определя от оценител на имоти.

Текстът на чл. 57 ал. 1 добива следния вид: „След приключване на процедурата по чл.56, въз основа на резултатите, съответно на решението на общинския съвет, Кметът на Общината сключва договор за отстъпване право на строеж.”

Текстът на чл. 59 ал. 5 добива следния вид: „Приобретателят на възмездното право на ползване се определя чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.”

Текстът на чл. 59 ал. 6 добива следния вид: „Приобретателят на безвъзмездното право на ползване се определя чрез публично оповестен конкурс.”

Текстът на чл. 59 ал. 7 добива следния вид: „В случаите, когато лицата, на които може да се учреди възмездно или безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет.”

Текстът на чл.60 ал.4 добива следния вид: „Началната тръжна цена се определя от оценител на имоти.”

Текстът на чл. 61 ал. 1 добива следния вид: „След приключване на процедурата по чл.60 ал.3, въз основа на резултатите, съответно – на решението на общинския съвет, Кметът на Общината сключва договор за учредяване право на ползване.”

Текстът на чл. 76 ал. 5 т.2 добива следния вид: „Оценка на земята и на притежаваното право на строеж, определена от оценител на имоти. Цената се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто. В случай, че молителят не отговаря на някое от нормативно определените условия, оценката се извършва по пазарни цени”;

Текстът на чл. 82 ал. 2 добива следния вид: „Оценките на недвижимите имоти при разпореждане се извършват от оценител на имоти.”

Текстът на чл. 82 ал. 4 добива следния вид: „Началните тръжни цени при продажба на движими вещи се определят от оценител на имоти.”

Текстът на чл. 82 ал. 5 добива следния вид: „Правното състояние на имотите се удостоверява с изискуемите по закон документи за собственост.”

Текстът на чл. 82 ал. 6 добива следния вид: „Оценките на имотите се утвърждават от общинския съвет.”

Текстът на чл. 83 ал. 1 т.15 добива следния вид: „Други условия, произтичащи от закона или от решението на общинския съвет.”

В чл.84 ал.1 т.4 отпада.

Текстът на чл. 85 ал. 1 добива следния вид: Въз основа и в съответствие с утвърдената документация, организаторът обявява търга или конкурса поне в един местен ежедневник, най-малко 15 дни преди датата за провеждането им. Обявата се публикува на интернет страницата на общината и се поставя на специалното табло за обяви на входа на сградата на общината.

Текстът на чл. 86 ал. 1 т. 9 добива следния вид: „Удостоверение за липса на задължения към общината;”

Текстът на чл. 86 ал. 2 добива следния вид: „Изискванията по т. т. 2, 3, 7 и 9 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.”

Текстът на чл. 94 добива следния вид:

/ал.1/ Регистрирането на участниците в търга се извършва от тръжната комисия в обявения ден и час на откриване на търга.

/ал.2/ За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

/ал.3/ Регистрираният участник получава регистрационен номер и заема мястото си в залата.

/ал.4/ От момента на регистрацията участниците нямат право да разговарят помежду си, да водят телефонни разговори, както и да обменят информация помежду си по какъвто и да е начин.

/ал.5/ Комисията може да откаже регистрация на участник в случай, че установи:

1.Непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа;

2.Кандидатът е лице, неизправно по договор, сключен с Общината или системно нарушава актове на Общинския съвет.

/ал.6/ Комисията отстранява участник /участници/, които не спазват изискванията на чл.94 ал.2. Внесеният депозит на отстранения участник се задържа.

Текстът на чл. 95 добива следния вид:

/ал.1/ При търг с явно наддаване председателят обявява предмета на търга, началната цена, и стъпката на наддаване, след което поканва участниците към наддаване.

/ал.2/ Наддаването се извършва чрез вдигане на номера на участника, след гласно обявяване на следващата цена от председателя на комисията, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 1.

/ал.3/ Преди третото обявяване на последната цена, председателят прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение - обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива търга.

/ал.4/ В случай, че има закупена тръжна документация и в деня, часа, мястото на търга не се явят кандидати, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.

/ал.5/ Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото на търга се яви един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. След изтичане на този срок, търгът се провежда.

/ал.6/ При регистриран само един участник, търгът се провежда, като участникът се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

/ал.7/ В случай, че в резултат на отстраняване на участник /участници/ по чл.94 ал.5 остане само един участник, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена. Ако участникът не е участвал в наддаването, той се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

/ал.8/ Ако нито един от кандидатите не бъде регистриран по чл.94 ал.2, председателят на комисията закрива търга.

/ал.9/ В случай, че участниците в търга след изричната трикратна покана от председателя не изявяват желание да наддават, търгът се закрива и внесените от тях депозити не се възстановяват.

Текстът на чл. 96 ал. 2 добива следния вид: „Върху плика с надпис „Документи” се отбелязват името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга. В този плик се прилагат всички изискуеми от тръжната документация документи. При непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа, кандидатът не се допуска до по-нататъшно участие в търга. Внесеният от кандидата депозит се задържа.

Текстът на чл. 96 ал.4 добива следния вид: „Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не съдържа данните по предходните алинеи, е недействително. Депозитът на участника, представил недействително предложение, се задържа.”

Текстът на чл. 98 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 добива следния вид:

/ал.1/ В случай, че има закупена тръжна документация и в деня, часа, мястото на търга не се явят кандидати, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен. Депозитите на неявилите се участници се задържат.

/ал.2/ Когато на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация, депозитите на неявилите се кандидати се задържат.

/ал.3/ В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

В чл. 98 ал. 3 става ал. 4.

В §1 от Допълнителните разпоредби се създава нова ал.4 със следния текст:

4. „Оценител на имоти” е лице, което:

а/ има необходимото образование и професионална квалификация за оценяване на имоти;

б/ притежава документ за извършване на оценки на имоти, издаден от компетентен орган;

в/ има поне три години професионален опит за оценяване на имоти;

г/ не е заинтересован от разпореждането или отчуждаването, не е роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен на страните по сделката.

§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/