Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Допълване,чрез създаване на ал. 3 на чл. 52 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 326

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Създава нова ал. 3 в чл. 52 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново с текст: За издаване на един холограмен стикер по чл. 21, ал. 1, т. 15 от Наредба № 34, неразделна част от разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща такса в размер на 18.00 лв/осемнадесет лева/ с ДДС.

  1. Отменя Решение № 1201 прието с № 65 от 21.12.2006 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/