Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и начин на приватизация на обект: „Асфалтова база” с. Хотница, представляващ обособена част от дълготрайните материални активи на „Благоустройство” ЕООД - Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 333

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 283/17.07.2008 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

  1. Приема анализ на правното състояние и утвърждава начална цена за продажба на обект „Асфалтова база ”, представляващ обособена част от ДМА на „Благоустройство” ЕООД –В. Търново , попадаща в ОКЕ 436 в землището на с.Хотница по ЕКНМ 77356 с площ 30 600 кв.м., заедно с построените в него сгради с обща РЗП 400,2 кв.м. , прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства, оборудване и инвентар в размер на 700 000 лева / без ДДС /.
  2. За посочения в т. 1 на това решение обект да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в размер на 50 000 лева над определената начална цена.
  3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга за посочения в т. 1 на това решение обект кандидатите следва да внесат депозит в размер на 250 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG 50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/