Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Учредителен акт на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 334

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 114, ал. 3, чл. 119, ал. 4, чл. 137, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 11, чл.18., т. 3 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Допълва Решение № 309/ 17.07.2008г. на Великотърновски Общински съвет т. 4, като изменя чл. 8 от Учредителния акт на „Благоустройство” ЕООД, който придобива следната редакция: „Чл. 8, /1/. Капиталът на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново е в размер на 344 800 (триста четиридесет и четири хиляди и осемстотин) лева, като стойността от 184 798, 31 лева е формирана от непарична вноска на едноличния собственик на капитала на дружеството, представляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №3873 (три хиляди осемстотин седемдесет и три) от кв.16 (шестнадесет) по плана на гр. Велико Търново – „Малък Триъгълник”, с площ 11 365 (единадесет хиляди триста шестдесет и пет) кв.м, попадащ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (едно римско) от същия квартал, отреден за „Автогара, базар, административен комплекс”, при граници: изток – УПИ XI, улица тупик; запад – ПИ №7309 – частен; север – УПИ X „Водно стопанство” АД; юг – ПИ № 3868, подробно описан в Акт за частна общинска собственост №4502/ 28.05.2008 г., регистър 23, картотека 112, досие 4502, на основание чл. 2, ал.1, т.7 от ЗОС; Заповеди №1613 /84 г.; №300-4-24/ 2003 г. и скица № 2060/ 28.05.2008 г.; /2/. Капиталът на дружеството е разпределен в 34 480 (тридесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет)дяла по 10 ( десет) лева всеки от тях.”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/