Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 11.09.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи за за командировкиш в страната и чужбина за периода 12.04 – 30.06.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 335

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Наредбата за командировките в страната, утвърдена с ПМС № 72/ 30.12.1986 г. изменена с ПМС № 328/ 21.12.2007 г. и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115/ 03.06.2008 г., Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършени командировки в страната и чужбина от Христо Димитров Христов – Председател на Великотърновски Общински съвет за отчетния период в размер на 1135, 96 лв. /хиляда сто тридесет и пет лева/ и 91 $ /деветдесет и един щатски долара/ по фиксинга на БНБ към датата на вземане на настоящото решение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/